Etika kódex

ETIKAI KÓDEX

Kisfalucska Közhasznú Nonprofit Kft.
(székhely: 3917 Bodrogkisfalud, Petőfi út 16..)

Cégjegyzék szám: 05 09 019035

I. CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. Az etikai kódex a cég működésével, tevékenységével összefüggő sajátos, speciális magatartási szabályok összessége.

2. A Kódexben leírt magatartási szabályok hatálya kiterjed a cég mindenkori tisztségviselőire, rendes- pártoló- és társult tagjaira. (Személyi hatály) A szabályzat hatálya kiterjed a Magyarországon és külföldön elkövetett cselekményekre is. (Területi hatály.)

A Kódexben megfogalmazott magatartási normák és elvárások megsértése szankciókat vonhat maga után.

3. A Kódexben rögzített és a hatályos jogi szabályozás eltérése esetén a jogszabályban rögzítetteket kell alkalmazni.

4. Az Etikai Kódexet és annak módosítását az ügyvezetők fogadják el.

II. ELVEK

A cég és annak tisztségviselői a nyíltság, átláthatóság, feddhetetlenség elveit alkalmazva járnak el, ahogy azt a polgárok és egyéb érdekelt felek jogosan elvárják tőlük.

A tisztségviselőkre vonatkozó szabályok biztosítják pártatlanságukat. Az erre vonatkozó rendelkezések nyilvánosak, és megtalálhatók a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban, az egyesület szabályzataiban és a jelen Etikai Kódexben.

A cég integritásának, tisztességes eljárásának alapelvei:
• Transzparencia – átláthatóság azon alapszik, hogy a rendszer irányítása és működése tekintetében valamennyi információ minden érdeklődő számára hozzáférhető.
• Felelősség és számon kérhetőség – tisztségviselők jogainak, kötelezettségeinek szabályozása (jogszabályok, szabályzatok).
• Tisztességes eljárás – jogszabályok, etikai normák mentén.
• Diszkrimináció tilalma, kirekesztés mentesség, egyenlő bánásmód elve.
• Elkötelezettség elve – célban meghatározott értékek iránt.
• Függetlenség elve- befolyástól mentes véleményalkotás, működés.
• Pártatlanság – a cégvezetés garantált pártatlansága.

A cég, mint érdekképviseleti szervezet minden esetben:

1. Azonosítja magát a neve és céljai által meghatározott tevékenységek gyakorlásával amelyet képvisel.

2. A nyilvántartásba vételkor, illetve bármely más adatközlés esetén kizárólag hiteles adatokat szolgáltat.

3. Közli, közvetíti azokat az értékeket, érdekeket, amelyeket képvisel.

4. Biztosítja, hogy az általa nyújtott információk pártatlanok, hiánytalanok, naprakészek legyenek, továbbá ne legyenek félrevezetőek.

5. Tisztességtelen módon nem szerez információkat, ilyen módon nem befolyásol döntéseket.

6. Nem gyakorolnak negatív befolyást érdekei érvényesítése céljából

III. AZ ETIKUS MŰKÖDÉS ALAPJAI

1. Az etikus működés gyakorlata, általános etikai elvárások

Cégünk tisztességesen és a társadalmi/ természeti környezete iránti odafigyeléssel gyakorolja tevékenységét. Betartjuk az emberi és az állampolgári jogokra, cégekre vonatkozó normákat, a hatályos jogszabályokat és a legteljesebb mértékben figyelemmel vagyunk mindazokra, akikkel tevékenységünk során kapcsolatban állunk. Döntéseink során arra törekszünk, hogy ezen elvek mentén működve érjünk el kimagasló eredményeket céljaink megvalósításában.

Részletes követelményei:

1.1 Jogszabályok, szerződések betartása

Cégünk számára alapkövetelmény, hogy mindig a vonatkozó jogszabályokban és etikai normákban előírt és a cég esetleges más szerződésekben vállalt kötelezettségeiknek megfelelően járjunk el.

1.2 Partnerekkel való kapcsolat

Cégünk céljainak megvalósítása érdekében partnereivel kölcsönösen együttműködik, a tisztesség és átláthatóság, valamint más működési elveiből adódó követelmények betartása mellett.

1.3 Versenyjoghoz való viszony

Cégünk támogatja a versenyjogi normák betartását. Cégünk semmiképpen nem sértheti a versenyjog szabályait és nem célozhat meg versenyellenes célkitűzéseket.

1.4 A célok megvalósítása, tájékoztatás

A környezeti nevelésre és a természetvédelemre koncentrálunk tevékenységeink megszervezésében településünk – Bodrogkisfalud – vonzáskörzetében. Az évek során fokozatosan kapcsolódtunk be a környezet- és fogyasztóvédelembe, a területfejlesztésbe és az ökoturisztikába, valamint közösségi és társadalmi részvételt erősítő tevékenységekbe.

1.6 Ellenőrző szervek, hatóságok

Cégünk együttműködik a hatóságokkal, az ellenőrző szervekkel és azok képviselőivel.

1.7 Tagok, partnerek, társadalom

Cégünk vezetői és alkalmazottai a kölcsönös bizalom és tisztelet jegyében járnak el a cég és az egymást érintő ügyekben. Minden személy felelősnek érzi magát a teljesítménye és jóhírneve iránt.

Különös gondot fordítunk az életkor, nem, családi állapot, nemzeti-nemzetiségi hovatartozás, vallás, és egyéb alapokon történő megkülönböztetés elleni védelemre – amely mindenkit megillető emberi jog.

Tiszteletben tartjuk az egyén méltóságát és jogát.

Cégünk fontosnak tartja, hogy információs csatornák és konzultációs mechanizmusok útján hatékony kommunikáció létezzen a cég vezetői, munkavállalói, partnerei, valamint a társadalom között.

1.8 A társadalommal kapcsolatos magatartás szabályai

Cégünk szándéka, hogy olyan, bizalomra méltó társadalmi és közösségi szereplő legyen, amely megfelel környezete és a társadalom elvárásainak.

Cégünk lehetőségeihez mérten támogatja tágabb és közvetlen környezete közérdekű célkitűzéseit és szem előtt tartja a nemzeti és az egyetemes emberi értékek védelmét és támogatását.

Cégünk nem támogat politikai pártokat és nem támogat olyan szervezeteket sem, amelyek tevékenysége politikai vagy pártérdekeket szolgál.

1.9 Környezetvédelem

Cégünk elkötelezettje a környezetre való hatásunk folyamatos javításának, és partnerként működik együtt másokkal a környezetvédelem előmozdításában, a környezetvédelmi kérdések megértésének elősegítésében, és a jó, előremutató gyakorlat meghonosításában.

2. A cégre, vezető tisztségviselőire és munkavállalóira vonatkozó etikai elvárások

2.1 Jóhírnév védelme

A cégnek, vezető tisztségviselőinek és munkavállalóinak kötelessége a cég jóhírnevének erősítése. A cég vezetői, munkavállalói nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amellyel csorbíthatják a cég jóhírnevét.
Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a cég
jóhírnevét sérteni, illetőleg veszélyeztetni, vagy erre utaló magatartást tanúsítani. Közéleti szereplése során nem mondhat vagy cselekedhet olyat, ami félrevezeti a közvéleményt, vagy ami a cég vagy annak munkavállalóinak jogos érdekét sérti, vagy számára jogosulatlan előnyt eredményez. Ennek keretében különösen tilos:
A cég jóhírnevét, hitelességét sértő, vagy veszélyeztető tények állítása, híresztelése, ilyen jellegű nyilatkozatok tétele más, mások előtt, vagy nagy nyilvánosság előtt.

Értelmező rendelkezés:
A cég jóhírnévhez fűződő jogát sértheti különösen, ha valaki a céget érintő közlést (lehet szóbeli és írásbeli forma, ábra, illetve kép, gesztus stb.) tesz, nyíltan vagy burkoltan valamilyen tényt állít, illetve valamilyen tényt fejez ki, amennyiben az objektíven valótlan és ez által az érintett társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja. A hírnévrontás sajátos esetben hallgatással, elhallgatás útján is bekövetkezhet, amennyiben ez a magatartás alkalmas a valóság meghamisítására.

2.2 Titoktartás

(A cég működésében érvényesülő főszabály az átláthatóság, kivételesen a cég különleges érdeke megkívánhatja a titoktartást)
Minden tisztségviselő és munkavállaló és tag köteles a cég bizalmasnak, vagy titkosnak minősített információit annak megfelelően kezelni. Tilos különösen:
A cég tevékenységére vonatkozó bármely, nem nyilvánosságra szánt adat harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

A cég működésének átláthatóságát annak ügyvezetője köteles biztosítani. Az ügyvezető jogosult arra, hogy a cég érdekből valamely adatot, információt időlegesen bizalmasnak, a titoktartási kötelezettség körébe esőnek minősítsen akkor is, ha az egyébként nem minősül magántitoknak vagy üzleti titoknak. A cég vezetőjének ilyen döntését indokolni és az érintettekkel közölni kell. Úgyszintén a cég vezetője biztosítja a cég által végzett tevékenységéről szóló beszámolást, vagy annak nyilvánosságra hozatalát. A cég által végzett tevékenység során megszerzett bármilyen jellegű információ, így különösen de nem kizárólagosan magántitoknak, üzleti titoknak, szakértői véleménynek vagy összegzésnek tartalma, vagy munkájuk során tudomásukra jutott bármilyen más adatnak, vizsgálati eredménynek, részeredménynek (ideértve annak munkaközi állapotát is), technológiai-műszaki ismeretnek, pályázati lehetőségnek, harmadik személyek felé bármilyen módon történő kiadása súlyos etikai vétségnek minősül.

Titoktartási kötelezettség megszegésének minősül a fenti információk idő előtti kiadásán túlmenően, azoknak az erre fel nem hatalmazott személy által történő kiadása is, vagy saját célra történő felhasználása, megszerzése is.
Tilos a joggal való visszaélés

Joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével, vagy/és a cég céljaival, vagy bármilyen érdekével össze nem férő célra irányul, vagy a cég jogainak és érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne.

2.3 Névviselés

A cég saját maga rendelkezik mindenkori nevével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. E jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani, aki e jogokat megsérti, vagy ezekkel bármilyen módon visszaél, etikai vétséget követ el.

A névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul a cég mindenkori nevét (azonosításra alkalmas magyar, vagy idegen nyelvű nevét, rövid nevét) – továbbiakban ide értve, logóját és az ehhez fűződő jogokat is- használja, vagy jogtalanul a céghez hasonló – megtévesztésre alkalmas – nevet használ, akár a cég tudta, kifejezett engedélye nélkül, vagy a cég kifejezett kérése/tilalma ellenére a cég nevét felhasználja. A cégnév felhasználásnak minősül a cég azonosítására alkalmas, vagy a cég nevéhez (logójához…) hasonló, megtévesztésre alkalmas név használata, ide értve a cég nevében történő jogosulatlan megjelenést, hivatkozást, információ fogadást és szolgáltatást, stb.

2.4 Céget érintő információ

Tilos a céget érintő/illető információt visszatartani. A cég munkavállalói kötelesek a cégre vonatkozó, tudomásukra, birtokukba jutott információkat, adatokat, a céget érintő, vagy a cégnek címzett közléseket, a cég ügyvezetőjével közölni, neki/nekik átadni, vagy rendelkezésre bocsátani. A cégre vonatkozó, vagy a céget érintő, illetve a céget illető információ visszatartása etikai vétségnek minősül.

2.5 A cég tisztségviselőit, munkavállalóit érintő információ

A cég jogait, érdekeit sérti, aki a céget illetve tisztségviselőit, munkavállalóit, partnerét érintő, vagy neki szóló információt azzal, akit illet/akinek szól – a céggel, annak tisztségviselőivel, munkavállalóival, partnerével – azonnal, illetve a lehetséges legrövidebb határidőn belül nem közli, vagy a tudomására jutott információval egyéb módon visszaél.

2.6 Személyhez fűződő jogok

Személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok vagy üzleti titok, egyéb a céget illető információ – továbbiakban együtt: információ – birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy a tudomására jutott információval egyéb módon visszaél.

2.7 Érdekellentét

Tilos a cég érdekeivel ellentétes magatartás. A cég elvárja munkavállalóitól, hogy kerüljék azokat a tevékenységeket, amelyek munkavállalói tevékenységükkel kapcsolatos elkötelezettségükkel ellentétesek lehetnek.

Összeférhetetlennek minősül minden olyan tevékenység, amely a cég érdekeit sértheti, jó hírét csorbíthatja.

Tilos a céggel fennálló kapcsolatra hivatkozni illetéktelen előnyök megszerzése céljából, vagy/és ezzel a cég érdekeit csorbítani.

Tilos a cégnél szerzett információk, üzleti kapcsolatoknak bármilyen formában, az egyesület érdekeivel szemben álló felhasználása, ezeknek illetéktelen, harmadik személy részére történő kiszolgáltatása.

2.8 Nyilvánosság (sajtó, előadás, média… stb.)
A cég érdekeinek védelmében minden, a céget érintő, nyilvánosságra szánt anyagot (publikációt, előadás szövegét, stb.) a cégvezetővel jóvá kell hagyatni, még a közlésre való átadás előtt, különösen akkor, ha az anyag név szerint említi a Kisfalucska Kft-t, vagy a cég tevékenységét.
Magát a nyilvánosságra szánt közlést illetően a cég belső szabályozása szerint kell eljárni.
Különleges esetekben a bizalmas információk átadására, cseréjére, előzetesen engedélyt adhat a cégvezető.

2.9 Politikamentesség

A cég nem támogat közvetve sem politikai pártokat és politikai szervezeteket, illetve azok képviselőit, az ezzel ellentétes magatartás tilos.

2.10 Lelkiismereti szabadság

A cég ügyvezetői, munkavállalói tiszteletben tartják egymás világnézetét, politikai meggyőződését és semmilyen eszközzel nem befolyásolják egymás politikai nézetét.

IV. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

1. Etikai vétséget az követ el, aki az Etikai Kódexben rögzített normákat megsérti, vagy jogsértéssel etikát is sért, vagy egyébként súlyosan vét az általános együttműködési szabályok, emberi normák ellen.

Amennyiben a cég vezető tisztségviselői, munkavállalói megsértik a vonatkozó szabályokat, az a jelen kódex szerint lefolytatott eljárását követően szankciók alkalmazásához vezethet.

Az Etikai Kódex minden munkavállaló, ügyfél, üzleti partner számára hozzáférhető. A benne foglaltak megismerése a társaság minden alkalmazottja számára kötelező.